Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het aanvragen, het in bezit hebben en het gebruiken van de Heuvelrug Erfgoedpas, hierna te noemen de Heuvelrugpas. De Heuvelrugpas wordt uitgegeven door de Stichting tot Beheer van Huis, gevestigd te Doorn en door haar ingeschakelde derden, waaronder bewerkers in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens, verenigd in het Samenwerkingsverband Heuvelrug Erfgoed.

Begrippen

Samenwerkingsverband Heuvelrug Erfgoed (SHE): de organisatie met vertegenwoordigers van de aanbieders van natuurlijk en cultureel erfgoed en recreatie-ondernemers o.l.v. de Stichting tot Beheer van Huis Doorn ( zie www.huisdoorn.nl/nl/organisatie/stichting-beheer).
Natuurlijk!Doen: het programma waarmee het SHE een economie wil bevorderen die meerwaarde biedt aan de Utrechtse Heuvelrug, de recreatie-ondernemers en de recreanten. De Heuvelrugpas is een goed middelen daarvoor.
Website: www.heuvelrugerfgoedpas.nl en daaraan gekoppelde (sub)domeinen.
Pashouder: degene op wiens naam de Heuvelrugpas geregistreerd staat.
Pas-acceptanten: ondernemers op en rond de Utrechtse Heuvelrug waar op vertoon van de Heuvelrugpas korting wordt verrekend met (een deel van) het door de pashouder te betalen bedrag. Pas-acceptanten zijn zichtbaar op de website en hebben een herkenbare deursticker waarop de Heuvelrugpas is afgebeeld.

Instemming

De pashouder heeft kennis kunnen nemen van deze algemene voorwaarden op het moment van aanvragen van de Heuvelrugpas of via de site. Door het aanvragen van de Heuvelrugpas heeft de pashouder zich akkoord verklaard met deze algemene voorwaarden.

Mogelijkheden Heuvelrugpas

Op vertoon van de Heuvelrugpas krijgt de pashouder korting bij de pas-acceptanten. De aangeboden kortingen zijn voor de pashouder geheel vrijblijvend. Het SHE kan aan de kortingen voorwaarden verbinden en zal bij het retourneren van een aankoopbedrag van een Heuvelrugpas, een op grond van de pas genoten of aangeboden voordeel terugvragen of met de pashouder verrekenen. Bij vermoeden van misbruik of frauduleus handelen met de Heuvelrugpas is het SHE gerechtigd een aan de pas gekoppeld voordeel niet te verstrekken en/of een verstrekt voordeel van de pashouder terug te vorderen. Over een aanbetaling ontvangt de pashouder (nog) geen voordeel; het voordeel wordt toegekend bij de volledige afrekening van de betreffende aankoop.

Het aanvragen van de Heuvelrugpas

Ieder natuurlijk persoon boven de 18 jaar kan een Heuvelrugpas aanvragen bij/via de site. Een aanvraag via de site wordt door het SHE beoordeeld. De aanvraag kan, zonder opgaaf van redenen, worden geweigerd. Na acceptatie van de aanvraag en ontvangst van de betaling van de pas wordt de pas en het daaraan gekoppelde nummer binnen 2 weken verstrekt en kan deze, na het invullen van de naam van de pashouder, direct gebruikt worden.

Eigendom van de Heuvelrugpas

De Heuvelrugpas is eigendom van de Stichting tot Beheer van Huis Doorn. De pas is persoonlijk en uitsluitend voor particulier gebruik door de pashouder. Het SHE kan zonder opgaaf van redenen de pas in laten nemen of het hieraan gekoppelde nummer onbruikbaar maken. Indien de pashouder de deelname aan het pas-programma beëindigt, dient deze zijn pas op een door het SHE te bepalen plaats in te leveren indien de geldigheidsduur nog niet verstreken is. Er vindt geen restitutie plaats.

Wijziging en beëindiging van de Heuvelrugpas en het programma Natuurlijk!Doen

De SHE behoudt zich het recht voor om de aan de Heuvelrugpa verbonden voordelen te wijzigen en/of in te trekken. De SHE behoudt zich tevens het recht voor het Heuvelrugpas-programma te wijzigen of in zijn geheel te beëindigen. Een dergelijke wijziging of beëindiging wordt bekendgemaakt via de website en/of via andere media, zonder dat hiermee enige verplichting van de SHE wordt geïmpliceerd.

Persoonlijke gegevens en privacy

De door de pashouder bij het aanvragen van de Heuvelrugpas verstrekte persoonsgegevens worden opgenomen in het gegevensbestand waarvan het SHE de houder is. Deze gegevens worden vertrouwelijk behandeld. Het SHE kan de gegevens gebruiken voor analysedoeleinden en voor het informeren van pashouders over extra voordelen.  kan deze gegevens combineren met de gegevens van andere bestanden waarvan het SHE (mede)houder is, waaronder gegevens over gebruik van de site. Persoonsgegevens worden door het SHE nimmer aan derden verstrekt, tenzij het  daartoe wettelijk verplicht is. Het SHE kan de pashouder over de Heuvelrugpas persoonlijk informeren. Dit geschiedt op basis van de bij het SHE geregistreerd staande gegevens. Wanneer de gegevens van de pashouder wijzigen, de pashouder geen informatie over de voordelen van de pas meer wenst te ontvangen, zijn gegevens uit het bestand verwijderd wil hebben of de deelname aan het Heuvelrugpas-programma wenst te beëindigen, kan de pashouder dit melden per e-mail: info@heuvelrugerfgoedpas.nl of via de link onderaan de periodiek verstuurde nieuwsbrieven.

Aansprakelijkheid

Het SHE aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of diefstal van de Heuvelrugpas, noch voor onbevoegd gebruik van en/of frauduleus handelen met de Heuvelrugpas. Behoudens gevallen van opzet of grove schuld is het SHE niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van of verband houdende met het niet, niet tijdig en/of onvolledig of onder voorwaarden gebruik kunnen maken, om welke reden dan ook, van de Heuvelrugpas. Bovendien is het SHE niet aansprakelijk voor enige schade voortvloeiend uit het gebruik van en het vertrouwen op de informatie over de voordelen van de Heuvelrugpas. Het SHE streeft ernaar zijn informatie te allen tijde correct, volledig en up-to-date te houden.

Slotbepalingen

Het SHE behoudt zich het recht voor om wijzigingen in deze algemene voorwaarden aan te brengen. De meest actuele versie van de geldende algemene voorwaarden staan op www.heuvelrugerfgoedpas.nl vermeld. Door gebruik te maken van de Heuvelrugpas na inwerkingtreding van deze algemene voorwaarden, geeft de pashouder te kennen in te stemmen met de nieuwe algemene voorwaarden Heuvelrugpas. Indien enige bepaling uit deze algemene voorwaarden nietig, ongeldig, niet afdwingbaar of onwettig wordt bevonden, blijven de overige bepalingen van de algemene voorwaarden onverminderd van kracht. Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit deze algemene voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de rechtbank te Amsterdam.